REGULAMIN WYDARZENIA MIESZKANIOWE TARGI GDYNIA ARENA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających MIESZKANIOWE TARGI GDYNIA ARENA, zwane dalej TARGAMI , organizowane przez POMERANIA EXPO KONSORCJUM, zwanej dalej ORGANIZATOREM, na terenie obiektu targowego, hali GDYNIA ARENA.

ZASADY WSTĘPU NA TARGI

 1. Wstęp na Targi jest wolny od opłaty

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń/poleceń Organizatora i wyznaczonych przez niego służb porządkowych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Wystawców i Zwiedzających.
 2. Zwiedzający są zobowiązani do respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej, w szczególności nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz przestrzegania przepisów o ruchu drogowym
 3. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wytycznych GIS, dotyczących przeciwdziałania COVID-19, obowiązujących w czasie trwania wydarzenia
 4. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu Targów wyłącznie w terminach i godzinach otwarcia Targów dla publiczności.
 5. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Wystawcy lub/i Organizatora
 6. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W czasie i na terenie Targów obowiązują zakazy:
  – wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  – wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  –zakłócania porządku publicznego,
  – wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.,
  – palenia wyrobów tytoniowych w czasie i na terenie Targów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca do palenia zlokalizowane są na zewnątrz
  – zanieczyszczania obiektu targowego oraz terenów zewnętrznych,
  – niszczenia infrastruktury np. poprzez umieszczanie/naklejanie ulotek reklamowych i innych materiałów promocyjnych
  – opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne    elementy aranżacji przestrzeni
 8. Osoby będące w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe, odurzenie narkotykowe bądź innymi substancjami albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Targi.
 9. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zwiedzającego z Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Targów w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego i wykorzystania tych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.
 11. Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyrażają zgodę na rejestrację danych osobowych w postaci wizerunku rejestrowanego przez monitoring w obiekcie targowym i przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
 12. Dane, o których mowa w pkt. 11 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania, nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów, o czym bezzwłocznie poinformuje na stronie mieszkaniowetargi.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających i ich mieniu spowodowane przez osoby trzecie: innych zwiedzających, wystawców i ich pracowników oraz gości lub powstałe z winy poszkodowanego, w tym: niestosowanie się do regulaminu wydarzenia, zasad i ograniczeń ustalonych przez organizatora, poleceń obsługi i oznaczeń organizacyjnych, porządkowych, ostrzegawczych i informacyjnych .
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
 5. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora, o której mowa w ust 4 nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w czasie i na terenie Targów (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 6. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na Targi przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko
 7. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód w czasie i na terenie Targów.
 8. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 18 przebywających na Targach odpowiadają rodzice, opiekunowie.
 10. Zwiedzający dokonujący rejestracji na Targi ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych
 11. Zwiedzający dokonujący rejestracji na Targi zobowiązani są do zapoznania się z zasadami polityki prywatności rejestratora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 3. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.