Dane osobowe

Dane Uczestników podane Organizaorowi w procesie rejestracji/ zgłoszenia uczestnictwa w targach tworzą bazę danych, której administratorem jest: LIDER POMERANIA EXPO KONSORCJUM; Pomerania EXPO Anna Szweda –Ślepowrońska Nieborowska 48/59, 80-034 Gdańsk, REGON: 222150118, NIP: 5932295166

 

1.Dane te będą zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach wykonania zawartej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Organizatorem a Wystawcą, archiwalnych (dowodowych) oraz w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie, i z wirusem SARSCoV-2 w Polsce.

 

2. Podanie danych osobowych przez Wystawców jest dobrowolne – jednak konieczne w zakresie w jakim Organizator przetwarza te dane w celu zawarcia i realizacji zamówień, umów uczestnictwa w targach, organizacji i rozliczenia wydarzeń i imprez towarzyszących - a ich niepodanie może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

3. Strony potwierdzają, że zawarta umowa uczestnictwa nie implikuje przetwarzania danych osobowych, poza danymi osobowymi sygnatariuszy oraz osób działających z upoważnienia bądź na zlecenie Stron. Wystawca zobowiązuje się do uzyskania i przekazania Organizatorowi wszelkich wymaganych przez prawo zgód pracowników Wystawcy oraz osób działających z jego upoważnienia lub na jego zlecenie na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wystawcak zobowiązuje się wykonać obowiązki informacyjne oraz inne obowiązki przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych wobec wszystkich podmiotów, z którymi będzie współpracował przy wykonaniu Umowy.

4.. Podstawą przetwarzania danych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej w związku z niniejszą Umową, c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (tj. w razie konieczności kontaktowania się w celu należytego wykonania niniejszej Umowy z pracownikami/ współpracownikami/ podwykonawcami lub upoważnionymi osobami; w celu dochodzenia lub podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z lub wynikającymi z Umowy; w celu zabezpieczenia dowodów na okoliczność wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO, w celu wypełnienia obowiązku wobec GIS). Zgodnie z motywem art. 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z pomocą których Strona realizuje cele wynikające z Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, usługi ochrony. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji Umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8.  Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda podmiotu danych, ten ma prawo do jej wycofania w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie http://www.mieszkaniowetargi.pl