UWAGA:

Informujemy, że  w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, impreza będzie organizowana zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się  COVID 19, obowiązującymi w terminie imprezy.

W zależności od sytuacji i obowiązujących wytycznych, możliwy jest wymóg zasłaniania twarzy, dezynfekcji rąk, wprowadzenie limitu osób przebywających w jednym czasie na terenie imprezy, celem zapewnienia właściwego dystansu, pomiar temperatury, ewidencja dla celów GIS, itp. Aktualne wytyczne dotyczące organizacji targów https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi

Regulamin dla Zwiedzających

 

 • Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń/poleceń organizatora i wyznaczonych przez niego służb porządkowych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wystawców i zwiedzających.
 • Dozwolone jest przebywanie na terenie targów tylko w czasie trwania targów 
  • Zakazane jest wnoszenia na targi i używania broni, amunicji  oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób
  • Zakazane jest wnoszenia na targi i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
  • Osoby w stanie upojenia alkoholowego, odurzenia narkotykowego lub zachowujące się w sposób agresywny  nie będą wpuszczane na teren targów
  • Zakazane jest zakłócanie porządku publicznego na targach
  • Zakazane jest wprowadzania zwierząt na targi 
  • Zakazane jest palenia wyrobów tytoniowych  na targach
  • Zakazane jest niszczenia infrastruktury (np. Oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
  • Zakazane jest na targach opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;
  • Fotografowanie, filmowanie w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody Wystawcy i Organizatora
  • Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań akwizycyjnych, reklamowych a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem oraz działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


    W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

    Organizator informuje o możliwości rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym możliwe jest utrwalanie i wykorzystywanie przez Organizatora wizerunków osób przebywających na terenie Targów, stosownie do postanowień art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w materiałach reklamowych Organizatora w szczególności  reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.